Narzędzie pogłębiania wiedzy o sobie

We wspomnianych przypadkach występuje brak dostrojenia do pewnego żywiołu, co zwykle w życiu stworzy niejakie problemy. Jed­nakże skoro formy aktywności, które wzbudzają zainteresowanie tych osób, w jakimś stopniu kompensują nierównowagę żywiołów, do­świadczą oni bardziej umiarkowanych trudności. Jedynie cierpliwe i szczegółowe zbadanie całego kosmogramu pozwala astrologowi na ocenę stopnia, w jakim jeden czynnik kompensuje czy równoważy inny. Jednakże kiedy wystąpi jednoczesny brak zaakcentowania np. znaków wodnych oraz domów wodnych, można mieć niemalże pew­ność istnienia ostrej nierównowagi. W odniesieniu do tranzytów, progresji, cykli kluczowych i innych podobnych technik projekcyjnych astrolog stosujący niniejszy system nie będzie zmuszony dokonywać wyboru np. między wieloma poten­cjalnymi znaczeniami Jowisza czy Saturna tranzytującego dany dom, a w konsekwencji często rozmijać się z istotą doświadczenia. Zdobę­dzie natomiast pewność, że rady i wyjaśnienia, jakich udziela, pomogą klientowi odszukać w sobie realne znaczenie danego okresu, a nie każą skupiać uwagi na trywialnym czy wręcz niezaistniałym zdarzeniu. Dzięki pojęciu podstawowej zasady danej fazy doświadczenia życiowe­go, która zawsze stosuje się do rzeczywistej sytuacji klienta bez wzglę­du na widoczne na powierzchni wydarzenia, o których mówi, astrolog będzie w stanie wyeliminować zgadywanie oraz uniknąć błędów, mo­gących wynikać z braku perspektywy u klienta oraz jego tendencji do oszukiwania siebie. Zastosowanie proponowanego systemu słów klu­czowych może więc w praktyce być kolejnym krokiem w kierunku uczynienia astrologii tym, czym być powinna: narzędziem pogłębiania wiedzy o sobie.

Rezultaty stosowania własnej logiki i rozumu

Ustępujący dom powietrzny, trzeci, jest obszarem NAUKI na płaszczyźnie INTELEKTUALNEJ i SPOŁECZNEJ. Reprezentuje zatem wszystkie formy wymiany informacji, takie jak podstawowe umiejętności komunikacyjne, praca w środkach masowego przekazu, reklama, handel itd. Osoby o mocno podkreślonym trzecim domu od­czuwają nienasyconą potrzebę komunikowania się z innymi, wykazu­jąc jednocześnie zdolność utrzymywania swobodnych i przyjacielskich kontaktów z ludźmi najróżniejszego pokroju i autoramentu. Ich ciekawość ludzi i idei jest nieskończona, co prowadzi do zawierania licznych przypadkowych znajomości oraz rozwinięcia szerokiego i ela­stycznego światopoglądu. Na równi z faktami ważne dla tych osób są abstrakcyjne idee, nawet jeśli informacje o jednych i drugich oderwane byłyby od jakiegokolwiek „znaczącego” kontekstu. Jeśli nauka, opisy­wana przez dom dziewiąty wynika z pracy zainspirowanego umysłu in­tuicyjnego, nauka trzeciodomowa jest rezultatem stosowania własnej logiki i rozumu. Po pewnym czasie stosowania powyższego systemu słów kluczo­wych okaże się, że jest on wartościowy nie tylko z punktu widzenia na pojmowanie ogólnego obrazu życia zawartego w kosmogramie urodzeniowym, lecz uściśla również znaczenia i dodaje psychologicznego wymiaru interpretacjom bieżących i nadchodzących cykli. Dlaczego na przykład osoba, w kosmogramie której żywioł powietrza nie jest za­znaczony przez żadną planetę, potrafi bardzo interesować się ludźmi i aktywnie uczestniczyć w życiu towarzyskim? Zaakcentowanie domu powietrznego może nam wskazać, że chociaż osoba ta nie jest energe­tycznie dostrojona do żywiołu, jest jednak w stanie zogniskować część swej energii wodnej, ognistej czy ziemskiej na działaniach o charakte­rze społecznym oraz intelektualnym czy związkach osobistych. Jeśli u kogoś występuje brak żywiołu ognia, jak wytłumaczyć jego optymizm i entuzjazm, skoro rzekomo nie ma skąd ich czerpać? W tym przy­padku podkreślenie w kosmogramie urodzeniowym domu ognistego wskaże, że choć nie jest on dostrojony do ognia, w sferę twórczych, na­tchnionych, idealistycznych przeżyć kieruje swą energię powietrzną, wodną czy ziemską.

Usztywnienie umysłu

Osoby z silnym domem jedena­stym ciążą do towarzystwa ludzi o podobnych przekonaniach i celach. Skoro odczuwają brak bezpieczeństwa intelektualnego i społecznego, wielką pomocą jest dla nich wiedza, iż istnieją ludzie, którzy rozumieją ich i akceptują takich, jakimi są. Powietrzny dom następujący, jedenasty, reprezentuje dążenie do poczucia SPOŁECZNEGO (TOWARZYSKIEGO) i INTELEKTUALNEGO BEZPIECZEŃSTWA. Często przyłączają się więc do grup formalnych lub po prostu przebywają w gronie znajomych, z którymi łączy ich wspólna postawa intelektualna, choć mogą dzielić szczegóło­we zapatrywania. Posiadają oni wybitne zdolności do ożywiania dzia­łań grupowych, przyspieszania zmian społecznych oraz kierowania wielkimi masami ludzkimi. Powszechne wśród tych ludzi „usztywnienie umysłu” wynika z bra­ku intelektualnego bezpieczeństwa, w związku z którym zmiana raz ustalonych satysfakcjonujących poglądów napotyka na wielkie we­wnętrzne opory. Osoba o silnie zaznaczonym jedenastym domu osiąga największe poczucie bezpieczeństwa, jeśli wytycza sobie cel, który będzie nie tylko odbijał jej osobiste potrzeby, lecz również harmonizo­wał z potrzebami całego społeczeństwa (można w tym miejscu wspo­mnieć, że autor tzw. Systemu Zabezpieczeń Społecznych, prezydent Franklin Delano Roosevelt, był solarnym Wodnikiem, a znak ten w układzie naturalnym skorelowany jest z domem jedenastym). Aby uniknąć sztywnej i zawziętej postawy, człowiek taki winien skupiać uwagę raczej na owym celu niż na uproszczonych koncepcjach, mają­cych rzekomo stanowić absolutną prawdę. Tym sposobem może wpro­wadzić swe idee w życie ku społecznemu pożytkowi.

Żywotność całego porządku społecznego

Domy powietrzne reprezentują całość osobistych relacji jednostki, w czym zawiera się nie tylko postawa wobec różnych rodzajów związ­ków, lecz również potrzeby społeczne i intelektualne, które motywują jej konkretne zachowania. Kątowy dom powietrzny, siódmy, symbolizuje DZIAŁANIE na płaszczyźnie SPOŁECZNEJ (TOWARZYSKIEJ) i INTELEKTU­ALNEJ. Skoro wszystkie struktury i aktywności towarzyskie oraz spo­łeczne zależą od jakości stosunków dwustronnych, zrozumiałe jest, że właśnie na tym obszarze doświadczenia koncentruje się kątowy dom powietrzny. Podstawą wszystkich zaawansowanych społeczeństw jest komórka „małżeństwa”, jej stabilność zaś i sprawność determinuje w wielkim stopniu żywotność całego porządku społecznego. W płaszczyźnie życia osobistego jakość głównego związku partnerskiego ma tak wielkie znaczenie, że wpływa na wszystkie sfery życia: zdrowie, fi­nanse, dzieci, seks, sukces zawodowy itd. Intelektualny aspekt tego domu uwidocznia się w łatwości z jaką osoby, u których jest on zaakcentowany, potrafią przekazywać swe myśli w zrozumiały dla innych sposób. Ze względu na ich kompetencję intelektualną oraz obiektywność, ludzi takich poszukuje się często jako konsultantów, doradców, psychoterapeutów.

Rzutować siebie w świat

Jednym z największych uroków przygody miłosnej (kolejny piątodomowy motyw) jest fakt, iż związek taki, mimo że może być cał­kowicie „niepraktyczny”, a w konsekwencjach często niezmiernie destrukcyjny, pozwala nam na przejściowe choćby odczucie swej war­tości, skoro ktoś uznał nas za godnych pokochania. Jeśli uczucie jest intensywne, potwierdzone zostaje nasze poczucie tożsamości, w dru­giej osobie bowiem widzimy siebie samych. A skoro podnosi się nasza samoocena, rozjaśnia się cały obraz życia. Ogólnie możemy stwierdzić, że silny akcent na piąty dom w kosmogramie urodzeniowym wskazuje, iż człowiek powinien „rzutować siebie w świat” oraz odpowiedzialnie i spójnie wykorzystywać swe zdolności twórcze, tak aby zapewnić sobie zadowolenie i bezpieczeństwo. Upadający dom ognisty, dziewiąty, reprezentuje NAUKĘ w pozio­mie TOŻSAMOŚCI, czyli uczenie się, kim jestem. Z tej fundamental­nej zasady wynikają religijne i filozoficzne postawy, poszukiwania i działania, które zwykliśmy wiązać z dziewiątym domem. Wszystkie religijne i filozoficzne spekulacje motywowane są przez potrzebę po­znania swojej prawdziwej tożsamości. U źródła każdego religijnego poszukiwania tkwi pytanie: „Kim jestem?” Stąd ludzi, u których dom ten jest zaakcentowany, przyciągają działania, które poszerzają hory­zonty ich świadomości siebie, pozwalają na samodoskonalenie oraz pomagają z dystansu spojrzeć na naturę ludzką. Wstępne etapy tej drogi to podróże zagraniczne i studia wyższe. W kolejnym stadium człowiek identyfikuje się z jakąś religią, filozofią czy doktryną meta­fizyczną, a następnie nierzadko oddaje się naukom pobieranym bez­pośrednio u nauczyciela lub korzysta z pośrednictwa organizacji, która, jego zdaniem, szerzy prawdę.

Dążenie do osobistego znaczenia

Ognisty dom kątowy, pierwszy, reprezentuje TOŻSAMOŚĆ w DZIA­ŁANIU, fazę życia, w której jednostka identyfikuje się z konkretną aktywnością nastawioną na siebie. Ludzie o silnie zaakcentowanym pierwszym domu są niecierpliwi i bez przerwy muszą coś robić, ponie­waż gdy powstrzymują się przed czynnym zaangażowaniem w zewnętrz­ny świat, niknie ich poczucie siebie. Tradycyjnie dom ten wiązany jest również z energią oraz wyglądem ciała fizycznego. Ciało zaś jest właśnie „tożsamością w działaniu”. Ludzie rozpoznają nas po naszym cha­rakterystycznym sposobie poruszania się oraz ekspresji fizycznej. Przez nie też ulegają naszym wpływom. Ponadto, kiedy jakości ukazane przez pierwszodomowe planety oraz Ascendent są tłumione lub zwalczane, człowiek zaczyna odczuwać brak sił witalnych. Ognisty dom następujący, piąty, reprezentuje dążenie do ZA­BEZPIECZENIA TOŻSAMOŚCI. Ludzie z uaktywnionym domem piątym poszukują bezpieczeństwa dla poczucia swego ja poprzez identyfikowanie się z rzeczami lub osobami, w których widzą swoje odbi­cie. Chcą stać się w taki czy inny sposób ważni, a nie tylko zaistnieć, jak w fazie pierwszego domu. Choć zaakcentowanie tego pola może sugerować egocentryczną postawę wobec świata, na głębszym pozio­mie pokazane zostają tu emocjonalne postawy i religijne uczucia jed­nostki wobec życia. Dążenie do osobistego znaczenia oraz próby uzyskania bezpiecznego poczucia swego ja odbijają się we wszystkich działaniach, jakie kojarzymy z tym domem. Pragnienie zabezpieczenia tożsamości manifestuje się nierzadko w sposobie wychowania dzieci, które nie tylko dostają imiona rodziców (szczególnie syn po ojcu), lecz często obarczane są też ich ambicjami. Osoba o silnych inklinacjach twórczych (piąty dom) musi wydać coś własnego na świat, aby mieć poczucie osobistego spełnienia.

Obszary doświadczenia

Słowa kluczowe ziemskiego domu następującego, drugiego, to MATERIALNE BEZPIECZEŃSTWO. Wyjaśniają one związki tego domu z pieniędzmi, zarobkami, własnością oraz pragnieniem spra­wowania kontroli nad rzeczami i ludźmi. Jednocześnie naświetlone zostaje źródło tych skłonności, wiele bowiem osób, u których zaakcen­towany jest dom drugi, zaprząta nie tyle kwestia samych pieniędzy, ile problem stworzenia obfitych zasobów zapewniających bezpieczeństwo w świecie materialnym. Ludzie tacy kolekcjonują monety, kupują zie­mię oraz nieruchomości, czynią lokaty bankowe – wszystko dla ugrun­towania swojego bezpieczeństwa. Zaobserwowałem również, że ludzie ze Słońcem w drugim domu z reguły bardzo oszczędnie gospodarują czasem (szczególnie jeśli Słońce znajduje się w znaku stałym), zgodnie z zasadą: „czas to pieniądz”. Ustępujący dom ziemski szósty kojarzy się z pracą, zdrowiem i obowiązkami. Skoro fundamentalną zasadą szóstego domu jest NAUKA poprzez bezpośrednią styczność z zagadnieniami sfery MATERIALNEJ, z łatwością możemy zrozumieć motywację, stojącą za wymienionymi obszarami aktywności. O ograniczeniach i potrzebach własnego ciała fizycznego dowiadujemy się głównie za pośrednictwem kłopotów zdrowotnych (wynikających często z takich szóstodomowych czynników, jak złe nawyki, przeciążenie pracą i obowiązkami lub nadmierna samokrytyka i negatywne myślenie), praktycznych zaś spostrzeżeń co do siebie dokonujemy w toku wykonywania codzien­nych zajęć oraz spełniania obowiązków. Te obszary doświadczenia pomagają nam nauczyć się pokory, akceptowania własnych ograniczeń i przyjęcia odpowiedzialności za stan swego zdrowia fizycznego i psy­chicznego. Kiedy wiadomo, że szósty dom reprezentuje fazę oczysz­czenia poprzez bezpośredni kontakt z materialnym poziomem życia, można zacząć interpretować go we właściwy i pozytywny sposób.

Kątowy dom ziemski

Upadający dom wodny, dwunasty, jest obszarem NAUKI w płasz­czyźnie EMOCJI i DUSZY. Do nauki tej dochodzi poprzez stopniowy wzrost świadomości, towarzyszący samotności i głębokiemu cierpieniu oraz bezinteresownej służbie lub oddaniu wyższemu ideałowi. Dom ten reprezentuje wpływy i doświadczenia, które pozostają totalnie poza naszą kontrolą, lecz które można przekroczyć, kierując energie na samopoznanie oraz wartości duchowe. Ukazuje on fazę ewolucji, w której zasymilować trzeba efekty wszystkich doświadczeń i podję­tych w dotychczasowym życiu odpowiedzialności. Na najgłębszym po­ziomie dom ten wskazuje na potrzebę poszukiwania pokoju duszy poprzez bezwarunkowe poddanie się wyższej harmonii, poświęcenie dla transcendentalnego ideału oraz uwolnienie od upiorów przeszłych myśli i działań. Kątowy dom ziemski odnosi się do DZIAŁANIA w płaszczyźnie MATERIALNEJ i tradycyjnie wiąże się z reputacją, pozycją w świę­cie oraz karierą. Działania, jakie podejmuje się w świecie materialnym, są podstawą reputacji, skoro opinia publiczna kategoryzuje ludzi we­dług zawodów, które wykonują: piekarz, kupiec, lekarz itd. Słowa klu­czowe wyjaśniają również związek dziesiątego domu z ambicjami, które jednostka pragnie zrealizować w świecie.

Sfery aktywności

Domy ziemskie (2,6,10 – zwane często „trójnią dobrobytu”) koja­rzy się z poziomem doświadczenia, na którym staramy się zaspokajać podstawowe potrzeby natury praktycznej: własność, pieniądze, pracę, zdrowie, reputację itd. Ich słowem kluczowym jest MATERIALNY, od­noszą się one bowiem najczęściej do zagadnień świata materialnego. Domy ogniste (I, 5, 9 – zwane często „trójnią życia”) wiążą się z postawą wobec samego życia, doświadczania faktu, że żyję. Mówią o rzutowaniu energii w świat oraz o aspiracjach i inspiracjach, które nas do tego motywują. Słowem kluczowym, które podsumowuje zasad­nicze znaczenie domów ognistych jest TOŻSAMOŚĆ, właśnie bo­wiem poczucie tożsamości, bytu, determinuje przyjmowaną przez nas generalną postawę wobec życia. Jeśli mamy dobre samopoczucie (w szerokim rozumieniu), cieszymy się z życia, a w konsekwencji umacniamy wewnętrzne przekonanie, że będzie ono zasadniczo pozy­tywnym doświadczeniem. Domy powietrzne (3, 7, 11 – zwane „trójnią relacji”) kojarzy się z kontaktami towarzyskimi i społecznymi, wszelkimi rodzajami związ­ków oraz koncepcjami. Sfery aktywności towarzyskiej, społecznej i intelektualnej są nierozdzielne, bowiem to nasze myśli motywują nas, by poszukiwać ludzi o podobnych zapatrywaniach oraz stanowią znaczną część tego, co między sobą wymieniamy. Słowami kluczowy­mi dla tych domów są więc TOWARZYSKI/SPOŁECZNY i INTE­LEKTUALNY.

Trójnia psychiczna

Progresja domów od kątowego poprzez następujący do upadają­cego, a następnie z powrotem do kątowego symbolizuje przebieg do­świadczenia życiowego: od działania poprzez utrwalanie jego efektów dla zapewnienia sobie bezpieczeństwa do wyciągnięcia z doświadczeń nauki, z którą związane jest uświadomienie sobie, co jest do zrobienia dalej, co z kolei staje się naturalnym motywem podjęcia następnego działania. Choć wszyscy uczestniczymy w tym cyklu, indywidualny kosmogram wskaże, które z jego faz dominują w życiu jednostki. Inna płaszczyzna podziału domów wyróżnia wśród nich trzy- elementowe grupy pod względem skorelowanego z nimi żywiołu. Domy związane z wodą (4,8,12) stanowią tzw. „trójnię psychiczną” czy „trójnię duszy”. Wiążą się one z przeszłością, z warunkowanymi reak­cjami, które stały się instynktowne i funkcjonują poprzez emocje. Planety w tych domach ujawniają, co dzieje się na poziomach podświa­domych, oraz ukazują proces poszerzania świadomości poprzez wchła­nianie istoty przeszłych doświadczeń przy jednoczesnym uwalnianiu bezużytecznych wspomnień i lęków, które nas hamują. Domy te są obszarem emocjonalnego spokoju, który zdobywamy poprzez wyzwa­lanie się z więzów przeszłości. Na głębszym poziomie symbolizują one najskrytsze tęsknoty duszy, ukazują bowiem proces usuwania emocjo­nalnych „zaszłości” czy „odpadków”, w konsekwencji czego dusza może wyrażać się w jasny i czynny sposób. Słowami kluczowymi do­mów wodnych są EMOCJONALNY i DUSZA.